XAÇIN VƏ LAÇIN XRİSTİAN
ALBAN BƏYLİYİ (XII-XIX)

Tariximizin ən az öyrənilən və təhrif olunan dövrələrindən biri də xristian olduğumuz dönəmin öyrənilməməsidir. Məhz elə bu səbəbdən ölkəmizdəki xristian abidələri zaman-zaman özgəninkiləşdirilməyə cəhd edilir. Nə qədər soydaşımız asimlyasiyaya məruz qalıb. Bütün bunlara qarşı isə facebook sosial şəbəkəsində yalnız bir səhfənin daha çox təbliğini görmək mümkün olur. Bu səhfə Xəzər Albaniyası .Qıpçaqlar səhfəsidir. Daha maraqlı faktları oxumaq istəyirsinizsə həmin səhfəyə abunə olmağınızə məsləhət görürük.

Yaxın qonşularımızın iddialarına görə, Xaçın erməni knyazlığı olmuşdur. Həmin knyazlığın ərazisində yaradılan xristian abidələri ermənilərin mədəniyyət abidələridir. Azərbaycan ictimai elmi bu iddialara cavab olaraq bildirdi ki, Xaçın Alban knyazlığıdır və knyazlığın hakimləri Aran nəslindən çıxmışdılar.
Keçən əsrin 80-90-cı illərində Bakıda Xaçınla bağlı yeni tədqiqat əsərləri yazılanda İrəvan tarixçiləri öz “nəzəriyyə”lərində düzəlişlər etməyə başladılar. Yazdılar ki, albanlar Qafqaz mənşəli, Aran övladları arian əsilli nəsillərdir. Qafqaz və ari kökənli etnosların Azərbaycan xalqına heç bir aidiyyəti yoxdur.
Bunun ardınca Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin xəttilə Bakıda albanşünasların konfransı təşkil edildi. Konfransda Gürcüstan Elmlər Akademiyasının keçmiş akademik-katibi Zaza Aleksidze albanşünaslığın patriarxı elan edildi. O Zaza Aleksidze ki, Bərdə şəhərinin və ətrafındakı kəndlərin əhalisini gürcüləşmiş albanlar adlandırır (Zaza Aleksidze 2003.s.44-52, 73, 87). İllər ötür, qazax, tatar, macar dilçiləri türkoloji tədqiqatın qiymətli nümunələrini yaradırlar. Biz isə bəzilərimiz bilə-bilə, bəzilərimiz bilmədən qonşuların çırağına yağ tökürük.
Xaçın işxanı Həsən Cəlal, atası Ağbaq, anası Arzu xatun Aran övladlarıdır. Aran övladları qonşularımızın düşündükləri kimi irandilli deyildilər. Onlar suya su, yerə yer, göyə gök, anaya ama, ataya ata, aya ay, ulduza ultuz, vulkana atma, süvariyə atlı, qoza koz, tuta tut, zoğala zukal, əncirə incir, fındıq ağacına bunduk deyirdilər (Şopen 1866. s.9, 111, 143; Mehaninov 1927. s.4, 7, 8; Cəfərsoy 2014. s.9-10). Göründüyü kimi, bu sözlərin heç biri İran dillərinə aid deyildir.
Mirzə Adıgözəl bəy yazır: – Xəmsə məliklərinin üçüncüsü Xaçındır. Məlikləri Həsən Cəlal övladlarıdır (Qarabağnamələr 2006. s.43). Gəncəli Kirakosun verdiyi məlumata görə, Həsən Cəlalın atası Vaxtanqın başqa adı HAkbaq olmuşdur (Kirakos Qandzakeüi 1946. s.135, 273, 280). Əslində, Vaxtanq Xaçın knyazının xristian adı, HAkbaq, yəni Ağbaq etnik adı idi. Ərəblər Azərbaycanı işğal edəndə Aran mənşəli Baq əhalisi iki yerə bölündü. Baqların özünü Qarabaq adlandıran qanadı İslam dinini qəbul edib, ölkənin düzənlik ərazilərində yaşamaqda davam etdi. Onlar tədricən güclənərək Naxçıvanla Təbriz arasında iki Qarabağ şəhəri saldılar. Ağbaqlar xristian olaraq qaldılar və ağır vergilərdən can qurtarmaq üçün Kiçik Qafqazın dağlıq və meşəlik ərazilərinə çəkildilər. Həsən Cəlalın anası Arzu xatun Kayen vilayətinin hakimi Qurdun qızı idi (Kirakos Qandzakeüi 1946. s.273; Muxtar Qoş. 1993. s.258). Albaniyanın Kayen tarixi vilayəti indiki Qazax, Ağstafa və Dilcan rayonlarını əhatə edirdi. Xaçın mahalı beş etnik-inzibati vahiddən ibarət idi. Burada yaşayan etnosların hər birinin ayrıca qalası, ayrıca silahlı qüvvələri var idi. Gəncəli Kirakos yazır ki, Xaçın və Laçın qalaları Həsən Cəlalın irsi mülkiyyətinə daxil deyildi. Onun ata-babadan qalma sığnaqları Karkar, Akan və Caraberd idi. İberlər və türklər həmin qalaları onun əlindən almışdılar. Həsən Cəlal Batu xanın oğlu Sartakın yardımı ilə ata-baba torpaqlarını iberlərdən və türklərdən geri aldı (Kirakos Qandzakeüi 1946. s181). Həmin iberlər və türklər kim idi? Cənubi Qafqazın xristian qıpçaq və çuvaş nəsilləri: Xaçın, Laçın, Kayen övladları idi. Xaçın və Laçın qartalın iki cinsinin adıdır. Kayen isə qayın ağacı deməkdir. Çünki Kayen övladları qayın ağacını özlərinə mifik ana sayırdılar. Dədəmiz Qorqudun kitabında Basat Təpəgözə deyir: – Anam adın sorar olsan, qaba ağac.
Ərəb tarixçisi Təbəri (IX əsr) yazır: – Albanların xristian hissəsinin hakimi Adernerse əl-Xaçini nisbəsi ilə tanınır. Bu məlumat onu göstərir ki, Xaçın mahalını həmişə Aran mənşəli Həsən Cəlal övladları idarə etməmişdir. Bəzən Xaçın, bəzən Laçın nəsilləri idarə etmişdir.
V.V.Bartold yazır ki, Kaçin Qazan xanın zamanında monqol zülmünə qarşı üsyan edən dörd türk boyundan biri olmuşdur (Bartolğd t.2, ç.1, 1965. s.153). K.Ş.Şaniyazov orta əsr müsəlman mənbələrinə istinadən bildirir ki, Kaçin qıpçaq mənşəli nəsildir (Şaniəzov 1974. s.10).
V.V.Radlova görə, Kaçin türk etnosudur. 1720-ci ildə onlar Yenisey qırğızlarını sıxışdırıb, Abakan çökəkliyində yerləşdilər. V.V.Radlov əsərin başqa bir yerində qeyd edir ki, Kaçin xakas tayfasıdır. Kaçinlərin Kara Kaçin adlı bir boyu Çulım çayı boyunda yaşayır. Onlar Gök adlandırdıqları göyü ən yüksək tanrı hesab edirlər (Radlov 1989. s.585-587, 618, 728).
V.V.Bartoldun bəhs etdiyi xaçınlar monqollara tabe olub, Sibirdə qalan xaçınlardır. Onların ən cəsur qolları Laçın övladları ilə birlikdə Xəzər dənizinin şərqindən Albaniyaya, oradan Suriyaya köçmüşlər. Çünki Suriya o zaman qıpçaq əsilli Misir məmlük sultanlarına tabe idi. Xaçın və Laçın övladları Misir sultanı Bars bəyin qardaşı Əmir Yaşbəyə qoşularaq monqollara ağır zərbələr vurdular və bu qələbə ilə o zaman üçün məğlubedilməz olan bir ulusun süqutunun əsasını qoydular (Poxod Gmira Yaşbeka 1976. s.90).
Qarabağdan Suriyaya köçən Laçın və Xaçın övladları Dəməşq şəhərinin şimalında Xan Laçın, Kilikiyada Xaçın qala-şəhərlərini saldılar. Onların cəsur bəylərindən biri Hüsaməddin Laçın Misir məmlük sultanlarının Suriya canişini oldu (Poxod Gmira Yaşbeka 1976. s.90). Bir neçə il sonra o, ağıllı siyasətinə və döyüşlərdəki uğurlarına görə Misirin sultanı seçildi.
Əbubəkr əl-Qütbi əl-Əhəri yazır ki, əl-Malik Hüsaməddin Laçın əl-Mənsuri 1296-1298-ci illərdə Misirin sultanı olmuşdur (Əhəri 1984. s.64). Xaçın və Laçın bəylərinin monqollara, səlibçilərə qarşı apardıqları mübarizə qəhrəmanlıq tariximizin ən şanlı səhifələrindən biridir.
Laçın nəslindən yalnız qüdrətli sərkərdələr, döyüşçülər, sultanlar çıxmamışdır. Bu nəsil ümumtürk tarixinə görkəmli elm və sənət adamları vermişdir. Böyük hind şairi, alim və bəstəkar Əmir Xosrov Dəhləvi əslən Laçın elinin Cürə Laçın qəbiləsindəndir.
Əmir Xosrovun atası Əmir Mahmud Şəms monqollarla ağır döyüşlərdən sonra Hindistana köçmüş, oğlu burada boya-başa çatıb, zəmanəsinin görkəmli adamı kimi şöhrət qazanmışdır. Onun hind, urdu, fars dillərində yazdığı şeirlər Şərq ədəbiyyatının seçmə inciləridir.
Əmir Xosrov Dəhləvi Nizami Gəncəvidən sonra “Xəmsə” yazan qüdrətli sənətkarlardan biridir. Onun bəstələdiyi təsniflərin bəziləri Pakistanda indi də oxunur.
Bahaeddin Ögel yazır ki, laçın quş adı monqol dilinə xaçın şəklində keçmişdir (Ögel 1971. s.362). Əslində, xaçın və laçın eyni yox, oxşar yırtıcı quşların adlarıdır. “Koroğlu” dastanında belə bir bənd var.

Nə durmusan xaçın kimi?
Maç görmədim maçın kimi.
Cilvələnmiş laçın kimi
Baxıb can almağın varmı?
Dastanın başqa bir yerində deyilir:
Ərvahımız sarı laçın,
Fələk qoymur qəddim açım.
Qoy səni götürüm qaçım
Bizim ellərə-ellərə.

Buradan görünür ki, laçın, sarı laçın, cürə laçın, xan laçın türk etnoslarının mifik əcdadı, quş cildində təsəvvür edilən ərvahı olmuşdur. Əbülqazi Bahadur xana görə, Karkın boyunun ərvah quşu laçın, əfşarların ərvah quşu cürə laçın olmuşdur (Ögel 1971. s.219). Dədəmiz Qorqudun kitabında deyilir: – Ağ sonqur quşunun erkəgində bir köküm var.
B.Ögel Əhməd Vefik paşaya istinadən yazır: – Baysunqur çox böyük qartal cinsidir. Ona laçın da deyirlər (Ögel 1971. s.156, 219, 356, 362).
“Alp Amış” dastanında qəhrəman özünü laçına, düşmənlərini bir dəstə çöl ördəyinə bənzədir. N.A.Baskakov yazır ki, bu cür bənzətmələr “İqor polku haqqında dastan”da da vardır (Baskakov 1985. s.100).
Laçın nəslinin bir qolu 1618-ci, bir qolu 1683-cü ildə Qıpçaq çölündən Moskvaya köçmüş, Laçinov knyaz nəsli kimi Rusiya tarixinə daxil olmuşdur. Rusiya zadəganlarının “Məxmər kitab”ına onların adları, döyüşlərdə göstərdikləri igidliklər həkk olunmuşdur (Baskakov 1979. s.178-179).
Laçın nəslindən çıxan knyazlar xristianlığı qəbul edib ruslaşsalar da, uzun zaman öz adət-ənənələrini, əcdadlarını unutmadılar. Onlar dövlət idarələrində rus kimi işləyir, evlərində türk adətləri ilə yaşayırdılar. Evlərinə qulluqçu götürəndə dillərindən iltizam alırdılar ki, evdə gördüklərini çöldə danışmasınlar. Laçın övladları Dəşti-Qıpçaqda yaşayanda bayraqlarına laçın quşunun şəklini həkk edərdilər. Rusiyaya köçəndən sonra həmin atributu qoruyub saxladılar. Rusiya zadəganlarının “Gerblər kitabı”nda Laçinov knyaz nəslinin gerbi var. Gerb qalxan üzərində caynağında xaç tutan qartaldan ibarətdir (Baskakov 1979. s.179). Peterburqun Ermitaj sarayında üzərində laçın təsviri olan bürünc qalxan saxlanır. Eradan öncə I minilliyin əvvəllərinə aid olan bu arxeoloji abidə Goranboy kurqanından tapılmışdır (Piotrovskiy 1949. s.92). Bu nümunə onu göstərir ki, laçına sitayiş edən soydaşlarımız Azərbaycanın qədim sakinləridir. Ermənilərin iddiasına görə, Cavanşirin ölümünə ağı yazan Alban şairi Dəvdək onların şairidir. Bu cəhd cidanı çuvalda gizlətməyə bənzəyir. Alban və erməni tarixçilərinin əsərlərində Davtak, Tsavdey, Divtak kimi xatırlanan Dəvdək (Eqişe 1971. s.30, 179; Şopen 1866. s.55; Mamedov 1993. s.31; Albaniya tarixi 1993. s.69, 90, 146) qədim türk etnoslarından biridir. Dəvdək nəslinin adı doydaq quşuna sitayişlə bağlıdır. Doydaq quşu türk dillərində toy, doy, dəvdək adlanır (MK III. 1940. s.145; Azərbaycan faunası 1977. s.205).
Kaspilərin Tiptakzi adlı hökmdarı vardı. Tiptakzi dəvdəkçi, yəni dəvdək quşuna sitayiş edənlər deməkdir. Tiptaklar suziana mixi yazılarında Qaz eba adlandırılan Kaspi nəsillərindən biri idi.
Yaxın qonşularımız bizim xristian əcdadlarımızın inşa etdikləri kilsələri öz adlarına çıxmaqla kifayətlənməmiş, islamiyyətdən və xristianlıqdan qabaq yaratdığımız eposları öz dillərinə çevirib əlyazmalarını yandırmışlar. Məhv edilən həmin ədəbi abidələrdən biri “Karaman” dastanıdır (Cəfərsoy 2014. s.53-59). Erməni və gürcü dilçiləri “Karaman” dastanının hansı dildə yazıya alınması barədə susurlar. Yalnız onu qeyd edirlər ki, epos fars (Buaçidze 1983. s.275, 277) və ərəb (Xaxanov 1901. s.9-20) dillərindən tərcümə edilmişdir. M.Q.Canaşvili yazır ki, “Karaman” dastanı 30×20 sm ölçüdə 248 səhifəlik əlyazması idi (Djanaşvili 1908. s.91). İndi hanı o əlyazması? Çar VI Vaxtanqın əmri ilə gürcülər 1712-1736-cı illər arasında onları yandırdılar. Fransız şərqşünası Mari Brossenin 1828-ci ildə Asiya Cəmiyyətinin iclasında etdiyi məruzədə bu hadisəyə toxunulmuşdur (Mari Brosse 1879.s.3-12; Buaçidze 1983. s.3-300; Cəfərsoy 2014. s.3-4).
Mari Brosse çar VI Vaxtanqın sərəncamları ilə Avropa alimlərini xəbərdar etsə də, bir xristian təəssübkeşi kimi məsələnin çox da dərinliyinə getmir. Ondan fərqli olaraq Baron Brambaus imzası ilə məşhur olan İ.O.Senkovski yazır ki, XI əsrə qədər gürcülərin öz salnamələri olmamışdır. Onlar alban, iber, çor, qıpçaq, xəzər dillərində yazılan mətnləri gürcü dilinə çevirib, ilkin mənbələri məhv etmişlər (Senkovskiy İ.O. Sobranie soçineniy. t.I-VI SPb, 1859).
Akademik Marr yazır ki, “Karaman” dastanını Təbriz ermənisi Xaçatur XVI əsrin əvvəllərində tərcümə etmişdir. Təbrizdən İtaliyaya köçən Xaçatur dastanı orada nəşr etdirmiş və Avropanın digər ölkələrinə yaymışdır (Marr 1985. s.222). Belə bir sual qarşıya çıxır: – Erməni Xaçaturu nə vadar etmişdi ki, böyük fədakarlıq göstərsin. Türk dastanını italyan dilinə tərcümə edib, öz xərci ilə nəşr etdirsin?
Çünki Təbrizli Xaçatur erməni deyildi, Karaman əsilli xristian azərbaycanlı idi. Karamanların əsas boyları indiki Türkiyə ərazisində, az bir hissəsi isə Bərdə, Cəbrayıl və Gəncə şəhərlərinin ətrafında yaşayırdı. XV əsrə aid bir salnamədə göstərilir ki, Karaman nəslindən Gəncə şəhərinin varlı ağaları kilsələrə zənglər düzəltdirmiş, salnamələrin üzünü köçürtdürmüşdür (Marr 1985. s.222).
Matenadaranın Eçmiadzin bölməsində, Gelati monastırının nadir nüsxələr fondunda qiymətli əlyazmalarımız saxlanır. Çox güman ki, hələ onların bəziləri məhv edilməmişdir.

İlhami Cəfərsoy,
Tarixçi – Alim.

 652 Ümumi baxış,  18 Bu gün

You may also like...

73 Responses

 1. MarcosWom dedi ki:

  tadalafil tablets: http://tadalafilonline20.com/ tadalafil dosage

 2. Ribflm dedi ki:

  tadalafil online reviews – tadalafil citrate tadalafil 40 mg

 3. Jurvmt dedi ki:

  missed propecia dose – propecia cvs signs propecia is working

 4. Michaeltit dedi ki:

  india pharmacy mail order: https://genericwdp.com/ india pharmacy mail order

 5. Michaeltit dedi ki:

  buy cheap prescription drugs online meds online without doctor prescription

 6. Michaeltit dedi ki:

  buy medication without an rx india pharmacy

 7. Michaeltit dedi ki:

  pills without a doctor prescription: https://genericwdp.com/ best online international pharmacies india

 8. JeffreyMof dedi ki:

  buy generic 100mg viagra online buy real viagra online
  price of viagra

 9. Hxpzwu dedi ki:

  tadalafil generique – http://xtadalafilp.com/ buy tadalafil online cheap

 10. JeffreyMof dedi ki:

  best over the counter viagra viagra cost
  buy viagra online canada

 11. JeffreyMof dedi ki:

  over the counter viagra best place to buy viagra online
  best place to buy viagra online

 12. JeffreyMof dedi ki:

  cost of viagra buy generic 100mg viagra online
  viagra from canada

 13. JeffreyMof dedi ki:

  viagra amazon where to buy viagra
  where to buy viagra

 14. StanleyDag dedi ki:

  online rx diflucan diflucan generic costs

 15. Iickea dedi ki:

  Tjiozo – http://virviaga.com/ cheap viagra online

 16. Ibpfav dedi ki:

  Dftgww – Canadian generic viagra online canada viagra generic

 17. StanleyDag dedi ki:

  order aralen online buy chloroquine phosphate

 18. ThomasDuh dedi ki:

  viagra cost https://viagrapills100.com/ where to buy viagra

 19. ThomasDuh dedi ki:

  п»їviagra pills https://viagrapills100.com/ buying viagra online

 20. ThomasDuh dedi ki:

  price of viagra https://viagrapills100.com/ online doctor prescription for viagra

 21. RichardTix dedi ki:

  viagra online usa viagra over the counter
  buy generic 100mg viagra online

 22. ElmerWrato dedi ki:

  buy ed pills erection pills online
  real viagra without a doctor prescription usa

 23. TerryBlugS dedi ki:

  cheap ed pills in mexico ed pills online
  buy ed pills

 24. Dimqjk dedi ki:

  Rnclgj – ivermectin price usa Xbaggn oyqpkr

 25. TerryBlugS dedi ki:

  order ed pills best ed medications
  ed pills without a doctor prescription

 26. ElmerWrato dedi ki:

  cheap ed pills usa ed pills without a doctor prescription
  cheap pills online

 27. TerryBlugS dedi ki:

  buy ed drugs cheap erectile dysfunction pills online
  ed pills without a doctor prescription

 28. Debllf dedi ki:

  Utxqrl – furosempi.com Qgekjl jhutiq

 29. Hzjthp dedi ki:

  Liodpz – kamagra oral jelly Khvvka jyotal

 30. JasonHok dedi ki:

  https://hydroxychloroquinest.com/# plaquenil where to buy

 31. Yiinow dedi ki:

  Jyxkgr – price for sildenafil 20 mg Tdjpld ektxkz

 32. Scottphido dedi ki:

  http://zithromaxproff.com/# zithromax 500 price
  can i buy zithromax over the counter

 33. Ysxwua dedi ki:

  Xkyqjt – cover letter for resume Zejhwh ketsre

 34. Scottphido dedi ki:

  http://zithromaxproff.com/# order zithromax without prescription
  zithromax 250 price

 35. Scottphido dedi ki:

  buy tinidazole: trimox capsules
  order floxin

 36. BillyNousy dedi ki:

  buy bactrim online: trimox tablets
  order clindamycin online

 37. Jvhmgr dedi ki:

  Hyxqae – power point presentations Oklnnn rmhsnb

 38. Scottphido dedi ki:

  augmentin for sale: buy augmentin online
  buy amoxil generic

 39. Scottphido dedi ki:

  buy cefixime generic: buy floxin
  generic tinidazole

 40. Stevensow dedi ki:

  buy medication online from india: order prescription drugs from india generic pills india

 41. Michaelfuera dedi ki:

  india pharmacies online: prescriptions from india best india pharmacy

 42. Dybeug dedi ki:

  Qkwjvn – boite de viagra Idrtfv intvcr

 43. Michaelfuera dedi ki:

  india pharmacy without dr prescriptions: buy prescriptions from india pharmacy prescriptions from india

 44. Stevensow dedi ki:

  prescriptions from india: online medications from india india pharmacy drugs

 45. Ccuooc dedi ki:

  Nxvuey – where to buy finasteride Mzvsuf cfbxsv

 46. Michaelfuera dedi ki:

  ordering medicine from india: buy medication online from india buy medication online from india

 47. Billyrorie dedi ki:

  mail order erectile dysfunction pills: red erectile dysfunction pill best erectile dysfunction pills review

 48. Robertkag dedi ki:

  cialis pills: https://edpillsonline24.com/# order erectile dysfunction pills online

 49. Qxntoc dedi ki:

  Sgbeji – entrance essay for college Dwwaub bhpmjf

 50. Billyrorie dedi ki:

  cialis pills: male erectile pills top erectile dysfunction pills

 51. Robertkag dedi ki:

  kamagra pills: https://edpillsonline24.com/# generic viagra pills

 52. Billyrorie dedi ki:

  pills for erectile dysfunction: pills for erectile dysfunction cialis pills

 53. JamieWoche dedi ki:

  goodrx viagra viagra online no prescription viagra online without prescription

 54. Jamesarisa dedi ki:

  canadian online pharmacy viagra viagra no prescription buy viagra without prescription

 55. MichaelEmows dedi ki:

  goodrx viagra: buy viagra online without prescription non prescription viagra

 56. My spouse and I stumbled over here by a different website and thought I may as well check things out.
  I like what I see so i am just following you. Look forward to looking at your web page yet
  again. asmr 0mniartist

 57. MichaelEmows dedi ki:

  viagra price: viagra online no prescription viagra prescription

 58. Omoisy dedi ki:

  Xqdlnh – case studys Hsyfkm cayafb

 59. Jamesarisa dedi ki:

  viagra walgreens viagra online without prescription viagra without prescription

 60. Heya just wanted to give you a brief heads up and let you know a few
  of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but
  I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.
  asmr 0mniartist

 61. 0mniartist dedi ki:

  I think this is among the most important info for me. And
  i’m glad reading your article. But wanna remark on some general things, The web
  site style is wonderful, the articles is really nice : D.

  Good job, cheers asmr 0mniartist

 62. Charlieder dedi ki:

  viagra amazon: buy viagra without prescription viagra prescription

 63. Qkwyes dedi ki:

  Ilqcue – lasix 100 mg tablet Dwimvu cxxwkx

 64. Jamesarisa dedi ki:

  https://doxycyclinest.com/# doxycycline 50 mg

 65. Claudper dedi ki:

  amoxicillin without a doctors prescription: buy amoxicillin – purchase amoxicillin online without prescription

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

DAMĞA TV